خبر

پیام دبیرکل یونسکو بمناسبت روز جهانی زبان مادری۲۱ فوریه۲۰۱۷

27

“پیش بسوی آینده پایدار با آموزش چند زبانه” را جشن میکیرد

برای ارتقا، توسعه پایدار، دانش آموزان باید به امکانات لازم برای آموزش به زبان مادری شان  و دیگر زبان ها دسترسی داشته باشند 

با تسلط به زبان مادری ویا زبان اولیه است که توانا یی مهارتهای پایه ایی درخواندن، نوشتن وحساب کردن بدست می آید. زبان های محلی، به ویژه زبان اقلیت های اتنیک و مردم بومی توان انتقال فرهنگها، ارزشها و دانش سنتی را دارند ودر نتیجه نقش مهمی در ایجاد آینده توسعه پایدار بازی میکنند. 

پیام دبیرکل یونسکو خانم ایرینا باکوا به مناسبت روز جهانی زبان مادری ۲۱ فوریه۲۰۱۷ (۳ اسفند۱۳۹۵)

بمناسبت روز جهانی زبان مادری یونسکو باردیگرتعهد کامل خود را  به تنوع زبانی تاکید می کند . زبان هستی مارا بیان می کند وهستی واندیشه های ماراشکل می دهد. بدون احترام به تنوع زبانی که راه را  برای درک درست از فرهنگ انسانها راباز میکند، گفتگوی واقعی وهمکاری های بین المللی موثرنمی تواند وجود داشته باشد.

دسترسی به تنوع زبانی می تواند موجب بیداری حس کنجکاوی ودرک متقابل مردمان نسبت به همدیگر شود. بهمین دلیل یاد گیری زبانها همزمان پیام صلح ،خلاقیت و نوآوری را موجب میشود. روز جهانی زبان مادری ، امسال به آموزش چند زبانی اختصاص داده شده است که فرصتی است برای بسیج شدن برای اهداف توسعه پایدار ، از جمله هدف چهارم (توصعه پایدار سازمان ملل)برای دسترسی جهانی به آموزش با کیفیت ودرشرایطی برابر و یادگیری درتمام طول زندگی میباشد

آموزش و پرورش به زبان مادری نقش بسیار اساسی دربهبود  یادگیری، ایجاد اعتماد به نفس و روی پای خود ایستادن دارد که قدرتمند ترین موتورهای رشد وتوسعه میباشند . 

ما موجودات زبانی هستیم. فرهنگ ها، ایده ها، احساسات وحتی میل به دنیای بهتر قبل ازهر چیز وهمیشه با یک زبان مشخص وبا کلمات خاص بیان میشوند. این زبانها دارای ارزشها و جهان بینی هایی میباشند که موجب غنای فرهنگ بشریت است . ارزش نهادن به این زبانها ، و تقویت انرژی لازم برای رسیدن به آن، عرصه آینده بهتر رامی گشاید.

به مناسبت این روز جهانی من در خواست میکنم که پتانسیل  آموزش چند زبانی در همه جا ، درهمه سیستم های آموزشی و اداری، در تمام آثار  فرهنگی و رسانه ها ، فضای مجازی و اقتصاد ، به رسمیت شناخته شود. هرچقدر ما به زبان ها ارزش بدهیم ابزار بیشتری برای  ساختن آینده بهتر و کرامت انسانها فراهم خواهد شد.

آیرینا باکوا

ترجمه :  جمعیت حقوق بشر آذربایجان  ارک

ژاله تبریزی

   
Vers des avenirs durables grâce à l’éducation multilingue

L’UNESCO célèbre la Journée internationale de la langue maternelle le 21 février 

۲۰۱۷ avec pour thème “Vers des avenirs durables grâce à l’éducation multilingue”.

Pour favoriser le développement durable, les apprenants doivent avoir accès à l’éducation dans leur langue maternelle et dans d’autres langues. 

C’est grâce à la maîtrise de sa première langue ou langue maternelle que les compétences de base en lecture, écriture et calcul peuvent être acquises. Les langues locales, en particulier langues des minorités et des peuples autochtones, transmettent la culture, les valeurs et le savoir traditionnel, jouant ainsi un rôle important dans la promotion d’avenirs durables.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Message de la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, à l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle 21 février 2017

A l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, l’UNESCO réaffirme son engagement total pour la diversité linguistique et le multilinguisme. 

Les langues expriment ce que nous sommes, elles structurent nos pensées et nos identités. Il ne peut y avoir de dialogue authentique, ni de coopération internationale efficace, sans le respect de la diversité linguistique, qui ouvre à la compréhension véritable de chaque culture.

L’accès à la diversité des langues peut éveiller la curiosité et la compréhension mutuelle des peuples. C’est pourquoi l’apprentissage des langues est à la fois une promesse de paix, d’innovation et de créativité. La Journée internationale de la langue maternelle, dédiée cette année à l’éducation multilingue, est aussi l’opportunité de se mobiliser pour les objectifs du développement durable, et notamment l’objectif 4, pour l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et des possibilités d’apprentissage tout au long de 

L’éducation et l’information dans la langue maternelle est primordial pour améliorer les apprentissages, développer la confiance et l’estime de soi, qui sont parmi les plus puissants moteurs de développement.

Nous sommes des êtres de langage. Les cultures, les idées, les sentiments et mêmes les aspirations à un monde meilleur se présentent d’abord et toujours à nous dans une langue précise, avec des mots particuliers. Ces langues portent des valeurs et des visions du monde qui enrichissent l’humanité. Valoriser ces langues permet d’élargir l’éventail des futurs possibles, et de renforcer l’énergie nécessaire pour y parvenir.  

A l’occasion de cette Journée je lance un appel pour que le potentiel de l’éducation multilingue soit reconnu partout, dans les systèmes éducatifs et administratifs, dans les expressions culturelles et dans les médias, le cyberespace et les échanges commerciaux. Plus nous saurons valoriser les langues, plus nous aurons d’outils pour construire un avenir de dignité pour tous. 
Irina Bokova.

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق اقلیت های تورکمن

مطالب مرتبط

HRDturkmen-sahar-telegram

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم