اطلاعیه

اطلاعیه اعلام موجودیت کمپین حمایت از اعتراضات مردمان ایران

۰ 11

منبع: صفحه ی فیسبوکی شورای دموکراسی خواهان ایران
مردم غیور ایران، فریاد رسای آزادی خواهی و عدالت باشیم . پس از گذشت چهار دهه سرکوب حقوق و آزادی های شهروندان
و رواج فساد حکومتی و تاراج ثروتهای ملی درایران بغض فروخفته مردم شکسته شد ومرگ بر خامنه ای به عنوان اساس نظام
جمهوری اسلامی ومسوول همه نابسامانی ها به شعار اصلی خیزش مردمی درسراسر کشور تبدیل گردید. رسانه های جمهوری
اسلامی تلاش می کنند این خیزش مردمی را به واکنش عصبی مردم در برابر اوضاع آشفته اقتصادی تقلیل بدهند اما جنبه های
سیاسی وهوویتی پیام ها وشعارها ی معترضان درسراسر کشور نشان می دهد کلیت جمهوری اسلامی آماج مستقیم شعارهای
تند و براندازانه معترضان قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران به صورت فزاینده با بحران های مشروعیت ناکارآمدی وتوزیع
ثروت روبرو است وازتوان لازم برای مدیریت کارآمد کشور ومتناسب با فرهنگ وهویت ایرانیان برخوردارنیست. ازاین رو،
تنها راه برون رفت ازوضعیت بحرانی کنونی گذارازنظام جمهوری اسلامی است. بدیهی است که فروپاشی جمهوری اسلامی
اگر با نظام سیاسی دموکرات و متناسب با واقعیتهای جامعه ایرانی ازنظر زبانی وقومی وجغرافیای جایگزین نشود، تلاشها
وجانفشانی های یکصد ساله ایرانیان برای تحقق دموکراسی وزندگی آزاد وشرافتمندانه به ثمر نخواهد نشست.
ما امضا کنندگان این کمپین با تاکید برخواست تاریخی مردم ایران برای آزادی وعدالت ودموکراسی ازهمه ایرانیان سراسر
کشور میخواهیم برای نجات کشوربه این خیزش عمومی بپیوندند. ما ایرانیان خارج ازکشورهم تلاش میکنیم با برپایی راهپیمایی
وتجمع دربرابر دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران همصدا با مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی را فریاد بزنیم.
اندکی صبر سحر نزدیک است.
زنده باد آزادی
۱جبهه دموکراتیک ایران
۲جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه
۳حزب دموکرات کردستان
۴حزب کومله کردستان ایران
۵حزب تضامن اهواز
۶حزب مردم بلوچستان
۷جبهه متحد بلوچستان
۸حزب اتحاد بختیاری لرستان، کهکیلویه و بویر احمد (لرستانات)
۹سازمان سیاسی، فرهنگی ترکمن صحرا
۱۰سازمان سیاسی، فرهنگی آذربایجان
۱۱جنبش عیاران معیشت
https://www.facebook.com/iraniandemocrats/

https://www.instagram.com/iraniandemocrats/

خانه


https://t.me/joinchat/II9-UxCgonjzk3bWz9yliQ

در باره نویسنده / 

MS

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید

HRDturkmen-sahar-telegram

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم